Ekuddens verksamhet

På Ekuddens förskola arbetar vi utforskande och undersökande tillsammans med barnen i kortare eller längre projekt.

Pedagogerna iscensätter eller fångar upp aktiviteter som pågår genom att observera, filma och fotografera vad som intresserar barnen, deras strategier och kommunikation.

Genom reflektion försöker pedagogerna förstå mer av vad barnen gör och komma överens om hur man ska ge barnen/gruppen nya utmaningar och erfarenheter.

Våra värdeord:

Inbjudande
Miljön ska välkomna barnen med material som inbjuder till utforskande, kommunikation och möten mellan barnen. Förskolan ska välkomna föräldrarna med ett klimat som bjuder in till delaktighet i verksamheten. Pedagogernas bemötande ska vara öppet och inkluderande.

Inspirerande
Miljön ska ständigt förändras och utvecklas för att inspirera till nya utforskande aktiviteter och lekar. Förskolan ska genom sin miljö och verksamhet väcka nyfikenhet och inspirera till delaktighet hos föräldrarna. Pedagogerna ska vara engagerade, lyhörda medskapare och medupptäckare.

Inflytande
Barnens intressen och frågeställningar ska ha inflytande över miljöns utformning och verksamhetens innehåll. Förskolan ska ge föräldrarna möjlighet till inflytande dels i den dagliga kontakten med pedagogerna, dels i förskolans olika mötesformer. Pedagogerna skapar förutsättningar för att allas åsikter ska bli hörda.

Vår verksamhetsidé
Genom ett medvetet förhållningssätt och en medveten pedagogisk miljö ska barnen berikas med verktyg som hjälper dem att se på framtiden som positiv och påverkningsbar.
Ekuddens förskola har under många år arbetat för hållbar utveckling vilket innebär demokratiska arbetsmetoder och ett processinriktat förhållningssätt till social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Arbetet för hållbar utveckling sätter sin prägel på hela verksamheten och utgår från Läroplanen (Lpfö2018), FN: s Barnkonvention och Agenda 21. Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation visar vi barnen deras lärprocesser och ger dem redskap för ett livslångt lärande. Barnen är vår framtid. Vi ger barnen kunskap och medvetenhet om det föränderliga samhället och alla människors möjlighet och ansvar att påverka förändringarna.

Uppdaterad: